Obchodné podmienky

Záruka, reklamačný poriadok

ZÁRUKA
Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja. Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 dní od jej písomného/e-mailového doručenia.
Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté :

  1. pôsobením nevhodných pracovných podmienok ( prašnosť, vlhkosť, chemické pôsobenie, mechanické preťaženie, nesprávne skladovanie, vystavenie vysokej teplote a pod.),
  2. v zmysle ustanovení § 619 a násl. Občianskeho zákonníka sa záruka nevzťahuje na bežné opotrebenie,
  3. používaním v rozpore s technickou dokumentáciou,
  4. neodbornou manipuláciou, inštaláciou a zanedbanou údržbou,
  5. poškodením počas prepravy tovaru kupujúcim,

Reklamačný poriadok, postupy pri reklamácií a vzory:

Reklamačný poriadok je ustanovený v obchodných podmienkach v bode 6.

VRÁTENIE TOVARU / ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
Pokiaľ so zakúpeným tovarom nie ste spokojní, môžete ho nerozbalený a nepoužitý vrátiť, najneskôr však do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Informujte nás o tom vopred telefonicky, alebo mailom, v opačnom prípade, ak nás neupovedomíte, zásielka nebude prevzatá. Emailová forma odstúpenia od zmluvy by mala obsahovať:

Vec: Odstúpenie od zmluvy
Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tovar:
Dátum objednania/dátum prijatia:
Meno a priezvisko spotrebiteľa:
Adresa spotrebiteľa:
Dátum:


Tovar musí byť vrátený nepoškodený, nepoužívaný, kompletný s dokladom o kúpe.
Tovar neposielajte na dobierku – nebude prevzatý.
Po vrátení tovaru bude zákazníkovi vrátená cena tovaru (do ceny tovaru sa nezapočítava poštovné + balné) poštovnou poukážkou alebo prevodom na účet najneskôr do 7 pracovných dní od dňa, kedy bol vrátený tovar doručený na našu adresu, ktorú dohodneme telefonicky.

REKLAMÁCIA
Postup pri reklamácií tovaru :

  1. Telefonicky alebo emailom oznámiť skutočnosť – poslať vyplnený reklamačný formulár.
  2. Predložiť / zaslať: reklamovaný tovar s kompletným príslušenstvom, kópiu dokladu o zakúpení s dátumom predaja

Reklamačný formulár:

Vaše Meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa, príp. aj e-mail a telefónne číslo

Ing. Richard Gurdély

Dvorkinová 3, 040 22 Košice

Vec: Reklamácia tovaru …………

Vážený predávajúci,

dňa ……… som si u Vás zakúpil nasledovný výrobok: …………………………………….., ktorý mi bol doručený dňa ……….

V záručnej dobe sa na výrobku prejavila nasledovná vada: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vzhľadom na uvedené si touto cestou uplatňujem reklamáciu vyššie uvedeného výrobku, ktorý Vám súčasne zasielam. Žiadam Vás v zmysle § 622 a nasl. Občianskeho zákonníka o výmenu poškodeného výrobku za nový.

S pozdravom,

__________________

Meno a priezvisko

Prílohy: kópia dokladu o kúpe